Podmínky užití

Společnost SOMEONE, s.r.o., IČ: 293 66 178, se sídlem Brno, Příkop 838/6, PSČ 602 00 (dále jen „SOMEONE“) je provozovatelem internetových stránek http://www.someone.cz (dále jen „internetové stránky“ či „internetová stránka“). Společnost je v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění, oprávněna vykonávat majetková práva k těmto stránkám.

Obsah, struktura a design internetových stránek Společnosti jsou jako celek chráněny autorskoprávními předpisy. Napodobení či rozmnožování materiálů, textů, obrázků či jiných prvků umístěných na těchto stránkách může být předmětem postihu v občanskoprávním či trestněprávním řízení. Zakázáno je též neoprávněné zasahování do internetových stránek Společnosti.

Uživatel internetové stránky se zavazuje při jejich používání dodržovat veškeré právní předpisy platné na území České republiky. Uživatel je povinen používat tyto internetové stránky v souladu s těmito podmínkami. Uživateli je zejména zakázáno zasahovat do obsahu internetových stránek, užívat tyto internetové stránky k zasílání nevyžádané pošty (spamu), vytvářet falešné zprávy či šířit na těchto internetových stránkách zprávy, které porušují platné a účinné právní předpisy. Uživateli je povoleno prohlížet a stahovat materiály umístěné na internetových stránkách výhradně pro osobní, nekomerční účely, a za předpokladu dodržování všech souvisejících právních předpisů a podmínek vymíněných Společností.

Společnost sděluje uživatelům, že nikterak neručí za obsah informací, které jsou zveřejněny na internetových stránkách. Společnost zejména neručí za úplnost a aktuálnost internetových stránek. Společnost je oprávněna kdykoliv provádět změnu obsahu internetových stránek, zejména potom měnit informace o nabízených produktech a službách. Společnost není povinna sdělovat uživatelům provedení změn ani provádět tyto změny jakkoliv periodicky.

Společnost sděluje uživatelům, že nikterak neručí za reklamu třetích osob, zejména formou internetových odkazů, které jsou umístěny na internetových stránkách Společnosti. Společnost rovněž neručí za obsah stránek, které patří třetím osobám, jejichž stránky lze navštívit prostřednictvím internetových stránek Společnosti.

Společnost informuje uživatele internetových stránek, že tyto stránky mají toliko informativní, nikoliv závazný, charakter. Zveřejnění informací a materiálů na internetových stránkách Společnosti nelze v žádném případě vykládat jako závaznou nabídku Společnosti a současně nelze toto zveřejnění vykládat za změnu obsahu již vzniklých závazkových vztahů se Společností.

Podmínky užití internetových stránek jsou platné a účinné dnem jejich zveřejnění. Podmínky užití internetových stránek Společnosti byly zveřejněny dne 17.6.2013.